! ! !
Uwaga! Potwierdzenie dokonania zakupu biletu jest jednocześnie biletem i będzie potrzebne do okazania przy wejściu na halę.
! ! !


REGULAMIN SPRZEDAŻY „Puchar MZTS i OTTS o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy”

Zasady ogólne

1. Zapoznanie się z regulaminem oznacza jego akceptację.

2. Prawo wstępu na teren Zawodów o Puchar MZTS mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu, zakupiony za pośrednictwem strony internetowej www.turnieje.mztsport.pl/bilety. Rodzaje biletów i ich przeznaczenie dla osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest publikowany na stronie www.turnieje.mztsport.pl.

3. Bilet wstępu uprawnia do przebywania na terenie obiektu na którym rozgrywane są Zawody o Puchar MZTS, aż do momentu jego opuszczenia.

4. Sprzedawcą biletów jest: Pasjonat Rafał Karbowiak, ul. Trojanowska 72, 96-500 Sochaczew, NIP: 5262398710, REGON: 140141692.

5. Złożenie zamówienia na zakup biletów za pośrednictwem strony internetowej: www.turnieje.mztsport.pl/bilety jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.

6. Bilet ważny jest w dniu Zawodów o Puchar MZTS. Bilet zakupiony za pośrednictwem strony internetowej uprawnia do jednorazowego wejścia w okresie wskazanym na bilecie.

Rodzaje biletów

Pasjonat Rafał Karbowiak prowadzi sprzedaż następujących rodzajów biletów:

1. bilet wstępu – przeznaczony dla osób powyżej 7 roku życia – cena biletu 30 zł.

2. bilet opłaty startowej (styl – LA) – przeznaczony dla zawodników biorących udział w Zawodach o Puchar MZTS – cena biletu 30 zł.

3. bilet opłaty startowej (styl – ST) – przeznaczony dla zawodników biorących udział w Zawodach o Puchar MZTS – cena biletu 30 zł.

4. bilet opłaty startowej (kombinacja) – przeznaczony dla zawodników biorących udział w Zawodach o Puchar MZTS – cena biletu 30 zł.

Zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej

1. Zakupu biletów na Zawody Puchar MZTS można dokonać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.turnieje.mztsport.pl/bilety zwany dalej „Serwisem biletowym”.

2. Serwis biletowy umożliwia zakup biletów na wizytę lub udział w Zawodach Puchar MZTS, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu.

Zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:

a) wybór rodzaju i liczby zamawianych biletów:

– bilet wstępu dotyczy osób powyżej 7 roku życia

– bilet opłaty startowej (styl – LA) dotyczy zawodników biorących udział w Zawodach;

– bilet opłaty startowej (styl – ST) dotyczy zawodników biorących udział w Zawodach;

– bilet opłaty startowej (kombinacja) dotyczy zawodników biorących udział w Zawodach

b) zaakceptowanie przez Kupującego kosztów zamówienia i zasad zakupu;

c) zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl;

Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się wyłącznie z cen biletów. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

d) Serwis biletowy potwierdza dokonanie zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.

e) dostawa zamówionego biletu odbywa się drogą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

8. Serwis biletowy może ograniczyć liczbę zamawianych w jednej transakcji liczby biletów. Informacja o takiej sytuacji publikowana będzie razem z informacją o danym wydarzeniu.

9. Bilet kupiony przez serwis biletowy, ważny jest od momentu zaksięgowania wpłaty i wygenerowania biletu.

Dostawa

1. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.

2. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje pocztą elektroniczną na podany w trakcie zamówienia adres e-mail, po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.

3. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

4. Kupujący po zaewidencjonowaniu transakcji za pomocą kasy fiskalnej, może otrzymać fakturę zaliczkową na wskazany w zamówieniu adres e-mail . Dane do wystawienia faktury należy przesłać na adres taniec@home.pl.

Zwroty

Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej nie są realizowane.

Dane osobowe

1. Dokonując zakupu biletu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zakupu, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych administratorowi danych Pasjonat Rafał Karbowiak oraz współorganizatorowi Zawodów Pucharu MZTS – Mazowieckiemu Związkowi Tańca Sportowego, ul. Skarbka z gór 65D/19, 03-287 Warszawa NIP 5242807269, regon 365245204.

2. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu biletowego.

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.

3. Reklamacje dotyczące biletu zakupionego z pośrednictwem strony internetowej należy kierować na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: taniec@home.pl.

4. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną.

6. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Pasjonat Rafał Karbowiak ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.

7. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Park nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.